ЛЕТНА И ЗИМСКА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 2021 ВО ГЕРМАНИЈА
Работа во Логистички центри, заработка од околу 5.000 € за тромесечие, без стартни административни трошоци
 • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

  (ве молиме пополнете латиница и според податоците од Вашиот пасош)
 • / /
 • ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

 • /
 • / /
 • Учебна година (пр. 1999/2000)
 • Доколку минатата година сте биле на летна работна пракса во Германија, наведете во кој временскиот период сте биле (датумот според дозволата за работа):

 • / /
 • / /
 • / /
 • / /
 • ОБЛАСТИ НА АПЛИЦИРАЊЕ