SOLICITUDE DE ADHESIÓN - ALTA DE SOCIO/A
Formulario para asociarse á PLATAFORMA NON Á DEPURADORA EN SAMIEIRA
  • FUNDAMENTACIÓN DA SOLICITUDE:

    O/A QUE SUBSCRIBE EXPÓN: Que tendo coñecemento da existencia da asociación “PLATAFORMA VECIÑAL NON Á DEPURADORA EN SAMIEIRA”, entidade sen ánimo de lucro que recolle a oposición cidadá á localización do proxecto de Estación Depuradora de Augas Residuais (E.D.A.R.) en Samieira, Poio-Pontevedra e que serve de núcleo de converxencia e representación dos diferentes axentes sociais e entidades xurídicas e institucionais, tanto públicas como privadas, involucradas neste asunto e interesadas no desenvolvemento integral do seu ámbito territorial e na defensa da calidade de vida e saúde dos/as seus/súas cidadáns.

    SOLICITA: Á súa Xunta Directiva que teña a ben admitir a presente SOLICITUDE e acorde o correspondente alta no Libro de Rexistro de Asociados/as da entidade, asumindo o compromiso de observar os dereitos e obrigacións que os Estatutos Sociais outorgan aos seus socios/as e aceptando expresamente neste acto os fins da mesma establecidos no art. 5º dos vixentes Estatutos Sociais.
  • DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

  • PROCEDEMENTO: Unha vez recibida a súa solicitude e examinada a documentación achegada, a proposta de admisión do/a novo/a socio/a trasladarase á primeira reunión da Xunta Directiva da Asociación que se celebre con posterioridade á solicitude. Unha vez acordada pola Xunta Directiva a admisión, notificaráselle o devandito acordo aplicándoselle os dereitos e obrigacións establecidos nos Estatutos Sociais.

    PROTECCION DE DATOS: En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a PLATAFORMA VECIÑAL NON Á DEPURADORA EN SAMIEIRA infórmalle que os datos persoais obtidos mediante a cumplimentación deste formulario van ser incorporados, para o seu tratamento, a un ficheiro automatizado. Así mesmo, infórmaselle que a recollida e tratamento dos devanditos datos ten como finalidade o alta e xestión dos seus dereitos e obrigacións como socio/a desta Asociación. De acordo co previsto na citada Lei Orgánica, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo un escrito ao domicilio social da asociación ou ao enderezo electrónico: nondepuradorasamieira@gmail.com.
Powered byEMF Free Form Builder
Report Abuse