Spotrebiteľská právna poradňa Gazduj
Máš problém s objednanou službou, výškou faktúry alebo neuznanou reklamáciou?
Na otázky z oblasti spotrebiteľského práva odpovedá advokát Peter Serina.
  • Ak by boli potrebné doplňujúce informácie, budeme Ťa kontaktovať na tejto adrese.
  • Prosím používaj diakritiku! V otázke sa snaž opísať problém čo najpresnejšie a uveď všetky dôležité fakty. V poradni odpovedáme výlučne na otázky zo spotrebiteľského práva, tzn. týkajúce sa vzťahu spotrebiteľ/dodávateľ, prípadne občan/verejná správa.

    Upozornenie: Právna poradňa nie je poskytnutím právnej pomoci v zmysle zákona o advokácii. V odpovedi nie je možné vypracovávať právne podania ani právne analýzy. Správnosť a komplexnosť odpovede je priamo úmerná komplexnosti otázky a vychádza zo skutkového a právneho stavu, aký uviedol pýtajúci sa v otázke. Odpoveď nie je právnou analýzou, ani právnym rozborom je odborným právnym názorom advokáta na problém pýtajúceho sa a jeho riešenie, ktoré by sám použil, ak by sa v rovnakej situácii ocitol. Čitateľ nemá na zodpovedanie otázky právny nárok.