Апликација за сезонска размена (филијала Штип)
Апликација за сезонска размена и услуга на студенти во С.Р. Германија
 • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

  (ве молиме пополнете англиски и според податоците од Вашиот пасош)
 • / /
 • ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

 • /
 • Доколку минатата година сте биле на летна работна пракса во Германија, наведете во кој временскиот период сте биле (датумот според дозволата за работа):
 • / /
 • / /
 • / /
 • / /
 • ОБЛАСТИ НА АПЛИЦИРАЊЕ