განაცხადის ფორმა
შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის.
  • სამართლის ბაკალავრის კვალიფიკაცია:
  • კვალიფიკაციის სახელწოდება:
    მიმნიჭებელი დაწესებულება:
    თარიღი:
  • განმცხადებლის საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • / / :
  • თანდართული (ასატვირთი) დოკუმენტების ჩამონათვალი: