Big Ideas Ete 2024 Aplikasyon
Yon aplikasyon apa dwe ranpli pou chak timoun.
 • ENFÒMASYON ELÈV La

  Tanpri asire ke tout enfòmasyon yo korèk epi a jou/kouran.
 • Nou dwe ranpli yon aplikasyon separe pou chak elèv.
 • / /
 • Tanpri chwazi nivo/klas elèv ou ye kounyè a
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li
 • Nou dwe ranpli yon aplikasyon separe pou chak elèv.
 • - -
 • Si WI, ou dwe bay dokiman sipò epi konplete twa pwochen kesyon yo.
  Si non, Tanpri ale nan Enfòmasyon sou paran / gadyen.
 • Tcheke tout sa ki aplike
 • Tcheke tout sa ki aplike
 • ENFÒMASYON PARAN/GADYEN LEGAL

 • Tanpri bay yon dènye adrès imèl. TOUT kominikasyon nan lavni yo pral voye nan adrès imèl sa a.
 • - -
 • Se konsa ou pral resevwa nouvèl kouran ak notifikasyon atravè tèks mesajri.
  Si konpayi telefònn ou an pa nan lis la, tanpri klike “lòt” epi fè sipèvizè nan sit lekòl la konnen pou yo kapab ajoute non konpayi telefònn ou an pita oubyen nan yon lòt dat.
 • Enfòmasyon pou Kontak Ijans yo

  OU DWE RANPLI YON MINIM OFN YON KONTAK IJANS. TANPRI ASIRASE ENFMASYON KI GEN YON KOUSYE AK PRÈV
 • - -
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li
 • - -
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li
 • Enfòmasyon Sou Sante

 • Ede nou konnen pitit ou

 • KONSANTMAN AK DISKLOSASYON/divilgasyon

 • Tcheke tout sa ki aplike
 • KONSANTMAN AK DISKLOSASYON/divilgasyon

 • Si ou dakò, yo pral bay yon fòm liberasyon adisyonèl. Fòm sa a dwe ranpli ak notarye anvan
  sèvis kòmanse.
 • Siyati ou anba a endike ke ou te resevwa atik ki anwo yo epi enfòmasyon ki nan fòm enskripsyon sa a konplè epi egzat.