පාඨක අදහස් විමසීම

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය පිළිබඳව ඔබගේ අදහස? *
 Very good 
 Good  
 Neutral 
 Bad 
 Very Bad 
කොපමණ කලක් තිස්සේ ඔබ මෙම අඩවියට පිවිසෙනවාද? *
 Less than a month 
 3-6 months 
 1-3 years 
 More than 3 years 
 Never used 
 Cannot remember 
බ්ලොග් අඩවියේ ඇති ලිපි කියවීමට ඔබ අඩවියට පැමිණෙන්නේ කවර ආකාරයකටද ? *
 Daily 
 Once a week 
 2-3 times a month 
 Once a month 
 Less than once a month 
 Never 
ඔබේ යහළුවන්ට මෙම අඩවිය කියවීමට සුදුසුයයි ඔබට නිර්දේශ කළ හැකිද? *
 Definitely 
 Probably 
 Not Sure 
 Probably Not 
 Definitely Not 

අමතර ඔබේ අදහස් (Optional)

බ්ලොග් අඩවියේ ඇති ලිපි අතුරෙන් ඔබ වඩාත්ම කැමති ලිපිය පිළිබඳ කුමක් ද?
බ්ලොග් අඩවියේ ඇති ලිපි අතුරෙන් ඔබේ කැමැත්ත වඩාත්ම අඩු ලිපිය කුමක් ද?
Powered byEMF Online HTML Form
Report Abuse