Hình thức này là không thể xem được với công chúng.