Jailbreakme שליחת מגני סמרטפונים
מעכשיו אפשר לשלוח לחנות גם מגנים לסמרטפונים שאתם מוכרים באינטרנט
לפירסום המוצר שלכם בחנות
  • בחנות יופיע השם שלכם ליד הקובץ ששלחתם
  • השם של המגן שברצונכם למכור
  • ליצירת קשר אם הקישור לא תקין ועוד
  • תיאור עוזר בפירסום המוצר
  • קישור למקור תשלום על המוצר
  • יעזור לקונים כשהם יהיו בחנות
Powered byEMF Online HTML Form
Report Abuse