Apre enskripsyon lekòl la 2023-2024
 • ENFÒMASYON ELÈV La

  Tanpri asire ke tout enfòmasyon yo korèk epi a jou/kouran.
 • Nou dwe ranpli yon aplikasyon separe pou chak elèv.
 • / /
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li


  (Si ou pa konnen ID # pitit ou, tanpri tape 999-9999)
 • Tanpri chwazi nivo/klas elèv ou ye kounyè a
 • Si WI, ou dwe bay dokiman sipò epi konplete twa pwochen kesyon yo.
  Si non, Tanpri ale nan Enfòmasyon sou paran / gadyen.
 • Tcheke tout sa ki aplike
 • Tcheke tout sa ki aplike
 • ENFÒMASYON PARAN/GADYEN LEGAL

 • - -
 • Se konsa ou pral resevwa nouvèl kouran ak notifikasyon atravè tèks mesajri.
  Si konpayi telefònn ou an pa nan lis la, tanpri klike “lòt” epi fè sipèvizè nan sit lekòl la konnen pou yo kapab ajoute non konpayi telefònn ou an pita oubyen nan yon lòt dat.
 • Enfòmasyon pou Kontak Ijans yo

  OU DWE RANPLI YON MINIM OFN YON KONTAK IJANS. TANPRI ASIRASE ENFMASYON KI GEN YON KOUSYE AK PRÈV
 • - -
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li
 • Kontak ijans yo pral avize pou nenpòt ki rezon kontak prensipal la pa reponn.
 • - -
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li
 • - -
 • Ou kapab jwenn Nimewo idantifikasyon elèv la nan kanè li
 • Enfòmasyon Sou Sante

 • Ede nou konnen pitit ou

 • KONSANTMAN AK DISKLOSASYON/divilgasyon

 • Tcheke tout sa ki aplike
 • KONSANTMAN SOU ENTÈNASYON AK DIVILGASYON

 • Si ou dakò, yo pral bay yon fòm liberasyon adisyonèl. Fòm sa a dwe ranpli ak notarye anvan
  sèvis kòmanse.
 • Y ap bay yon lòt fòm lage. F MM sa a DWE konplete epi notarye anvan sèvis yo kòmanse.
 • .
 • Siyati ou ki anba a endike ke ou te resevwa atik ki anwo yo epi enfòmasyon sa yo
  sou fòm enskripsyon sa a konplè e egzat.