Mechirat Chametz
שטר הרשאה – יפוי כח למכירת חמץ
מכירת חמץ היא מנהג הלכתי, שמטרתו מניעת איסור חמץ בפסח.

יהודי שיש ברשותו חמץ, חייב לבער אותו לפני פסח, ואסור שישאר אפילו מעט ממנו ברשותו.
פתרון במסגרת ההלכה הוא לעשות העברת בעלות כלומר לתת כתב יפוי כח לרב והוא מטעמנו יבצע מכירה לגוי, לפי כללי ההלכה כמובן.
מכירתו לגוי פתרה את הבעיה כלפי החמץ שנמצא בבעלותנו, שהרי בכך החמץ אינו עוד ברשותו של היהודי, ועל הגוי הרי לא חל איסור זה.

לשרותכם הנה הטופס שתוכלו לסדר מכירת חמץ.
  • שטר הרשאה – יפוי כח למכירת חמץ

    אני החתום מטה נותן בזה יפוי כח ל הרב ישראל לנדא ממרכז חב"ד לדוברי עברית בטורונטו להיות שליח ומורשה במקומי למכור ביום ד' י"ד ניסן ה'תש"פ את כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלי, בעלי חיים הניזונים מחמץ, וחמץ נוקשה. הן שלי או שיש לי או לבני ביתי איזה חלק ושותפות או אחריות בהם. הן הנמצאים ברשותי במקומות השייכים לי או השכורים ושאולים לי או הנמצאים בידי אחרים וכן אני נותן יפוי כח להרב הנ"ל להשכיר את כל המקומות שנמצא בהן איזה פרט מהאמור לעיל בכתובות כדלהלן ויכול הרב הנ"ל למכור כל המיני חמץ וכו' ולהשכיר המקומות הנ"ל למי שירצה ובאופן שירצה הן בעצמו או ע"י שלוחו או בא כוחו.
Powered byEMF Free Form Builder
Report Abuse