ใบสมัครโครงการ THE HERO SEASON 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก
คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยมีสมาชิกในทีมจำนวน 3 – 5 คน (สมาชิกในทีมต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น)
 • ขั้นตอนในการเขียนรายละเอียดโปรเจค

  1. เขียนในรูปแบบของกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 5 แผ่น แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

  2. นำเสนอรายละเอียดของแผนงาน โดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการเขียน แต่ต้องมีเนื้อหาครอบคลุม หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

  - คำอธิบายแผนงาน(โดยย่อ)

  - ความเป็นมา

  - วัตถุประสงค์

  - ประเด็นที่อยากเปลี่ยนแปลง

  - กลุ่มเป้าหมาย

  - พื้นที่ปฎิบัติแผนงาน

  - ขอบเขตการดำเนินงาน

  - ผลกระทบต่อสังคมที่คาดว่าจะได้รับ

  - แผนการดำเนินงาน และ วันเวลาปฏิบัติงาน

  - งบประมาณ

  3. สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่ไม่ได้ปรากฎในหัวข้อที่ 2 ได้ หากเป็นการทำให้รายละเอียดของแผนงานชัดเจนขึ้น หรือทำให้ตัวแผนงานน่าสนใจมากขึ้น

  4. แนบรูปถ่ายของสมาชิกในทีมพร้อมรูปถ่ายของพื้นที่ปฎิบัติงานมาในใบสมัคร (ไม่รวมในตัวแผนงาน)(มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลติดต่อ 02-716-6900 ต่อ 406)
Powered byEMF Contact Form
Report Abuse